­
Va-Tiongo---Afrikyan-Bnorrani
Berdyaev---Azatutyan-Pilisopayutyune
Le-Bon---Ambokhneri-Hogebanutyun
Kundera---Vepi-Arveste
Begbeder---Nakhnakan-Ampopum
Bakhtin---Jamanaki-yev-Chronotopi
Eko---Tshnami-kertelis
Brodsky---Anvanapokhvats
Unamono---Qristoneutyan-Hogevarqe
Karier-Eko---Huys-Chunenaq