­
Dal---Charlin-Yev-Apake-Mets-Verelake
Dahl---Endzughte-Peghon-Mek-El-Yes
Dahl---Jorji-Hrashagorts-Balasane
Dal---Ashkharhi-Chempion-Danin
road dahl 6
road dahl 5
road dahl 4
road dahl 3
road dahl 2
road dahl 1