­
Shekspir---Jon-Arqa
Shekspir---Timon-Atenatsi
Shekspir---Siro-Apardyun-Tjiger
Shekspir---Tasnerkuerord-Gisher
Shekspir---Hulius-Kesar
Shekspir---Mijamarayin-Gisherva-Yeraz
Shekspir---Skhalneri-Katakergutyun
Shekspir---Veronatsi-Yerku-Aznvakan
Shekspir---Romeo-Yev-Juliet
Shekspir---Hamlet