­
Inchu-Hanragitaran
Mankakan-Patkerazard-Bararan
Im-Aradjin-Hanragitarane
Mankakan-Hanragitaran
Mankakan-Hamakargchayin-Hanragitaran
Poqrikneri-Khndragirq
Khosakcakan-Angleren
Im-Arajin-Atlase
Kirt-Varveladzever
blue-Aybuben
Batsahayteq-Ashkharhe
Aybuben-(Khagh)
Dzaynavor-Aybuben-red
Yegiptose-Khoshoratsuytsov
Kavchakhagh
Chopchopik
Karmir-Tatike
Mardu-Marmine-(Votqits-Glukh)
Batsarik-Molorake---50-Gitapordz
Mardu-Marmine-50-Gitapordz
Mi-Arkgh-Gitutyun
Mardu-Marmine---Inchpes-e
Atlas-Yerekhaneri-Hamar
Arvesti-Varpetner